REGULAMIN SPA HOTELU JAWOR ****

Dyrekcja Hotelu doceni Państwa współpracę w przestrzeganiu regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego i bezpiecznego pobytu Gości SPA Hotelu Jawor ****.

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie niniejszego regulaminu hotelowego.

§1

 1. Zarządcą SPA Hotelu Jawor **** jest Wawrosz spółka jawna z siedzibą w Bielsku – Białej,
  ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała
 2. Regulamin hotelowy określa zasady świadczenia usług przez SPA Hotel Jawor****
  (ul. Turystyczna 204, 43-384 Jaworze www.spahoteljawor.pl, dalej Hotel), odpowiedzialności hotelu, zasad dotyczących przebywania osób korzystających z usług hotelowych Hotelu (dalej Gości) na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy hotelowej, do której zawarcia dochodzi poprzez podpisanie przez Gościa hotelowej karty rejestracyjnej, jak również poprzez dokonanie rezerwacji lub zapłatę zaliczki, zadatku, części lub całej należności za pobyt lub korzystanie z usług SPA Hotelu Jawor. Dokonując czynności wymienionych powyżej Gość potwierdza, że zapoznał się i akceptuje  warunki regulaminu hotelowego. Niezapoznanie się z jego zapisami nie zwalnia z odpowiedzialności za ich przestrzeganie.
 3. Regulamin hotelowy obowiązuje wszystkich Gości przebywających na terenie hotelu.

4) Regulamin hotelowy jest ogólnodostępny dla Gości – znajduje się do wglądu
       w Recepcji jak również zamieszczony jest na stronie www.spahoteljawor.pl.

§2

 1. Hotel jest obiektem całorocznym,  jest czynny przez 24 godziny na dobę, 7 dni
  w tygodniu.
 2. Opiekunem, doradcą oraz udzielającym wszelkich informacji związanych
  z pobytem Gościa jest Recepcja.
 3. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem hotelu – 4*.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłaszanie ich w recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję  i naprawienie zgłoszonych niedociągnięć lub błędów.
 1. Hotel ma obowiązek zapewnić:
 1. warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gościa,
 2. bezpiecznego pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu, chyba że upoważnione do tego organy władzy publicznej zwrócą się o udostępnienie danych osób przebywających w hotelu, 
 3. profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w hotelu,
 4. sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń będących na wyposażeniu pokoju podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności wówczas, gdy wyrazi zgodę i takie życzenie, 
 5. sprawną pod względem technicznym usługę, w tym usuwanie zgłaszanych usterek, a w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży starań, aby  w miarę posiadanych możliwości  zamienić pokój na pozbawiony takich usterek lub w inny sposób złagodzić bądź zrekompensować niedogodności.
 1. Na życzenie Gościa, w miarę możliwości Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 1. udzielanie informacji związanych z pobytem,
 2. budzenie o wskazanej przez Gościa godzinie,
 3. przechowywanie opisanych przez Gościa pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w hotelu w sejfie znajdującym się w Recepcji,
 4. przechowywanie bagażu w szatni hotelowej znajdującej się obok recepcji; Hotel może odmówić przyjęcia na przechowywanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego
 5. zamawianie taksówek, rezerwacji biletów komunikacji, biletów na wydarzenia kulturalne

§3

 1. Pokój w hotelu wynajmowany jest na doby.
 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu wynajmując pokój przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
 3. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 14.00 i trwa do 11.00 następnego dnia.
 4. Przedłużenie doby hotelowej powyżej 3 godzin Hotel traktuje jako wynajęcie go na dodatkową dobę hotelową, przy czym, jeśli dodatkowy pobyt gościa w hotelu nie będzie dłuższy niż 6 godzin, Gość będzie zobowiązany do pokrycia za dodatkowe godziny kwoty odpowiadającej połowie kosztów standardowej ceny za pełną dobę hotelową zajmowanego przez niego pokoju w danym terminie. 
 5. Przedłużenie doby hotelowej powyżej 6 godzin traktowane jest jako wynajem pokoju na kolejną dobę i będzie obciążane zgodnie z obowiązującym cennikiem najmu pokoi za pełną dobę, chyba że Hotel ustali z Gościem indywidualne warunki przedłużenia pobytu.
 6. Życzenie przedłużenia pobytu poza okresem wskazanym podczas rejestracji Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 18.00 w przeddzień dnia, w którym upływa termin pobytu.
 7. Hotel zastrzega sobie możliwość odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu w przypadku braku dostępności pokoi bądź innych ograniczeń wynikających z organizacji pracy Hotelu
 8. Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
 9. Gość hotelowy nie może użyczać pokoju innym, niezameldowanym w Hotelu osobom.
 10. Gość podlega rejestracji w recepcji Hotelu. Podstawą zarejestrowania  Gościa jest okazanie w Recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie hotelowej karty rejestracyjnej.
 11. Osoby niezarejestrowane w hotelu mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 8.00 do godz. 22.00. Po godzinie 22.00 istnieje obowiązek zarejestrowania dodatkowych osób. Obowiązek zgłoszenia dodatkowej osoby spoczywa na Gościu, który wynajął pokój hotelowy. Zarejestrowanie dodatkowej osoby lub jej niezgłoszenie pomimo przebywania, powoduje konieczność poniesienia przez Gościa dodatkowych kosztów za  tę osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem usług hotelowych.
 12. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości albo szkodę na osobie Gości, pracowników hotelu albo innych osób przebywających w hotelu albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie hotelu.
 13. Hotel zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Hotelu, w przypadku  niedokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy okres pobytu oraz w przypadku nieprzestrzegania regulaminu hotelowego.                                                                                  

§4

 1. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych do Hotelu przez Gościa w zakresie określonym przepisami art.846-852 Kodeksu Cywilnego, o ile Hotel nie uregulował odrębnie zakresu odpowiedzialności w regulaminach ogólnodostępnych dla Gości. 
 2. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelu o wystąpieniu ewentualnej szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. Rzeczy wartościowe powinny być oddane przez Gościa na przechowanie w depozycie recepcyjnym, pod rygorem braku odpowiedzialności Hotelu za ich uszkodzenie, zniszczenie lub utratę.
 4. Hotel ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie do depozytu recepcyjnego pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.

                                                                                    §5

 1. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu Gościa oraz znajdujących się w nim rzeczy należących do Gościa pozostawionego na terenie Hotelu bez względu na to gdzie został pozostawiony (na parkingu przed Hotelem lub na parkingu obok restauracji) i bez względu na to czy Hotel z tego  tytułu pobiera opłatę. 
 2. Przed wejściem do Hotelu istnieje możliwość parkowania samochodu przez 15 minut, w celu wypakowania lub zapakowania bagażu. Parkowanie powyżej 15 minut spowoduje naliczanie do rachunku kary pieniężnej w wysokości 500 zł za każdy dzień postoju.
 3. Szczegółowe zasady korzystania z Parkingu i dróg wewnętrznych i dojazdowych na terenie Hotelu reguluje Regulamin Parkingu SPA Hotel Jawor ****

                                                                                   §6

 1. Gościowi nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokoju hotelowym i jego wyposażeniu, poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszającym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa korzystania.
 2. W pokojach hotelowych nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych, itd.
 3. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest w pokojach hotelowych stosowanie otwartego ognia np. świeczek, używanie grzałek, żelazek, czajników elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV, telefonów komórkowych i przenośnych komputerów (laptopów, tabletów) oraz używania w pokoju hotelowym czajników znajdujących się na wyposażeniu poszczególnych pokoi oraz innych urządzeń stanowiących wyposażenie pokoi.
 4. Każdorazowo opuszczając pokój gość powinien wyłączyć telewizor, zgasić światło, zamknąć krany instalacji wodociągowej, zamknąć okna, wyjścia na balkon i drzwi wejściowe. 
 5. Pokoje hotelowe otwierane i zamykane są za pomocą kart magnetycznych programowanych i wydawanych w Recepcji podczas procedury rejestracji. W przypadku utraty karty Gość proszony jest o niezwłoczne zgłoszenie tego faktu   w Recepcji, która ma możliwość wyrobienia duplikatu karty magnetycznej i blokady utraconej karty.
 6. Gość ponosi odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zniszczenia lub utratę przedmiotów wyposażenia i urządzeń hotelu, jak również szkody wyrządzone innym gościom, powstałe z jego winy lub z winy towarzyszących mu lub odwiedzających go osób albo z winy dzieci pozostających pod jego opieką.
 7. Dzieci poniżej 13. roku życia powinny znajdować się na terenie Hotelu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych.

                                                                               §7

 1.   W Hotelu obowiązuje cisza nocna od godz. 22.00 do godz. 07.00. dnia następnego.
 2. Zachowanie Gościa i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości i funkcjonowania Hotelu i powinno być zgodne z przyjętymi zasadami współżycia społecznego. 
 3. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług hotelowych osobie, która narusza tę zasadę, w szczególności jeżeli awanturuje się lub jest pod wpływem alkoholu i/lub środków odurzających albo w inny sposób narusza regulamin hotelowy jak również może  spowodować usunięcie tej osoby z terenu Hotelu, bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Hotelu. Wobec Gościa naruszającego tę zasadę Hotel nie jest zobowiązany uprzedzić o możliwych konsekwencjach dalszego zachowania się niezgodnie z regulaminem hotelowym.
 4. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie  i szkody wyrządzone przez Gościa w stosunku do innych Gości, osób i podmiotów przebywających na terenie Hotelu, w tym zarówno szkód na osobie jak i w mieniu.                                                                          

                                                                         §8

 1. Na terenie Hotelu zakazuje się prowadzenia akwizycji i sprzedaży obnośnej, jak również działalności hazardowej.
 2. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Hotelu, emitowania nieprzyjemnych zapachów, oraz wykonywania innych czynności, które mogą przeszkadzać, szkodzić czy irytować pozostałych gości.
 3. W Hotelu obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, w tym również papierosów elektronicznych (w pokojach hotelowych, na korytarzach, na klatkach schodowych, w hallu, w punktach gastronomicznych, na basenie, w SPA&Wellness). Za złamanie zakazu Hotel może naliczyć karę pieniężną w wysokości  500 zł  niezależnie od obciążenia Gościa innymi kosztami doprowadzenia pokoju hotelowego oraz wszelkich innych pomieszczeń, gdzie doszło do naruszenia zakazu palenia,  do poprzedniego stanu (odświeżenie) – wietrzenie, czyszczenie chemiczne pościeli, firan i zasłon, wykładzin, dywanów, itp.
 4. Z restauracji, barów i kawiarni oraz innych punktów gastronomicznych nie wolno wynosić naczyń i żywości oraz innych rzeczy, jak również zabrania się spożywania na terenie Hotelu – z wyłączeniem pokoi hotelowych własnego jedzenia, napojów i alkoholu.
 5. Hotel nie dopuszcza do przebywania zwierząt w pokoju Gościa. Wyjątkiem jest pisemna zgoda Hotelu przed zameldowaniem na przyjazd ze zwierzętami. Nieprzestrzeganie tej zasady będzie skutkować naliczeniem kary pieniężnej w wysokości 500 zł za pobyt.
 6. W przypadku wyrażenia przez Hotel pisemnej zgody na przyjazd ze zwierzętami, Gość w trakcie pobytu jest obowiązany do trzymania zwierząt w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia dla innych Gości i personelu Hotelu.
 7. Ze względów sanitarnych i higienicznych Gość jest zobowiązany do niewprowadzania zwierząt do punktów gastronomicznych zlokalizowanych na terenie Hotelu jak również do strefy SPA &Wellness, w tym jej części basenowej. Dopuszcza się przebywanie zwierząt na zewnątrz hotelu np.  na tarasie w restauracji jednakże właściciel lub opiekun zwierzęcia, z którym przebywa on na terenie Hotelu jest zobowiązany do prowadzenia go na uwięzi oraz usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzę. 
 8. Gość korzystający ze Strefy SPA &Wellness – Wodny Raj, Świat Saun powinien poruszać się w klapkach gumowych (antypoślizgowych) i właściwym ubiorze z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, pod rygorem braku odpowiedzialności Hotelu za ewentualne szkody związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia. Szczegółowe zasady korzystania ze strefy SPA &Wellness – Wodny Raj, Świat Saun regulują odrębne regulaminy dostępne w recepcji oraz na stronie internetowej hotelu.
 9. Gość korzystając z obiektów sportowych i rekreacyjnych powinien poruszać się  w obuwiu sportowym i właściwym ubiorze sportowym oraz stosować odpowiednie środki ochronne  (kask przy jeździe na rowerze, na sankach, na łyżwach, rolkach, deskorolkach) z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, pod rygorem braku odpowiedzialności Hotelu za ewentualne szkody związane z uszkodzeniem ciała lub rozstrojem zdrowia.
 10. W szlafrokach, które są dostępne w recepcji hotelu można poruszać się  wyłącznie na terenie hotelowego SPA &Wellness. Nie wolno wchodzić w szlafrokach do restauracji oraz innych pomieszczeń ogólnodostępnych.
 11. Zabrania się wchodzenia na teren niedostępny, nieprzeznaczony dla Gościa, w szczególności na teren zaplecza, teren strefy technicznej lub gospodarczej, teren budowy, teren usuwania awarii itp.
 12. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie i szkody wyrządzone przez swojego pracownika lub inną osobę, której Hotel powierzył wykonywanie usług w swoim imieniu, gdy ich zachowanie lub wyrządzone szkody nie pozostają w związku z wykonywaniem przez nich pracy lub powierzonych usług, w szczególności gdy nie wystąpiły podczas wykonywania ich obowiązków, lecz w czasie przebywania przez nich na terenie Hotelu przed lub po wykonaniu pracy/usług, w celach noclegowych, wypoczynkowych, rekreacyjnych, prywatnych, biznesowych itp.

§9

 1. Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług.
 2. Wszelkie reklamacje przyjmuje Recepcja.
 3. Reklamacja powinna być złożona niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

§10

 1. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na życzenie gościa na adres wskazany przez Gościa i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, Hotel przechowa pozostawione przedmioty przez okres 3 miesięcy liczony od dnia wyjazdu Gościa (artykuły spożywcze i środki higieny osobistej będą przechowywane przez 48 godzin). Po  upływie tego okresu, przedmioty te zostaną potraktowane jako porzucone i przejdą na własność Hotelu i zostaną zutylizowane/zniszczone albo przekazane na cele charytatywne lub do użytku publicznego.
 2. Dane osobowe – obowiązek informacyjny: Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 r. informujemy, że:
  1. administratorem danych osobowych jest Wawrosz sp. j., ul. Warszawska 158, 43-300 Bielsko-Biała, właściciel SPA Hotel Jawor,
  2. podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania usługi hotelarskiej, 
  3. dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług hotelarskich przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania, 
  4. w hotelu jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który służy zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku osób przebywających na terenie Hotelu. Akceptując warunki Regulaminu Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie w jakim jest to potrzebne dla realizacji powyższego celu,
  5. dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa, 
  6. Gościowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, przenoszenia, poprawiania, otrzymania kopii, wycofania udzielonej zgody, żądania ograniczenia przetwarzania danych, ich usunięcia, 
  7. w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, Gościowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
  8. kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Wawrosz Sp. Jawna  

§ 11

 1. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Szczegółowych informacji udziela recepcja SPA Hotel JAWOR **** 
 3. Zarządca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu poprzez zamieszczenie zmiany na stronie internetowej  www.spahoteljawor.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownictwo
  SPA Hotel Jawor ****

                                                        

Życzymy miłego pobytu w SPA Hotelu Jawor ****