REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO RAJU 

  CZĘŚCI BASENOWEJ STREFY SPA & WELLNESS

§1

 1. Regulamin korzystania z Wodnego Raju - części basenowej strefy Spa & Wellness w SPA Hotel JAWOR znajdującego się na ul. Turystycznej 204  w Jaworzu, (dalej Wodny Raj, część basenowa) określa zasady i tryb korzystania z obiektu i jego urządzeń, zaplecza technicznego i przyległego terenu.
 1. Zarządcą strefy Spa &Wellness, w tym Wodnego Raju jest Wawrosz spółka jawna z siedzibą w Bielsku – Białej, ul. Warszawska 158
 2. Każda osoba korzystając z Wodnego Raju zobowiązana jest do zapoznania się przed wejściem na teren Wodnego Raju z regulaminem i jego przestrzegania. Niezapoznanie się z jego zapisami nie zwalnia z odpowiedzialności za ich przestrzeganie.
 3. Ratownik pełniący dyżur na terenie Wodnego Raju sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie Wodnego Raju zobowiązane są podporządkować się jego nakazom i zaleceniom.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu Wodnego Raju bez prawa zwrotu uiszczonej opłaty.

§2

 1. Wodny Raj - część basenowa strefy Spa & Wellness w SPA Hotel JAWOR składa się z:
 1. Basenu o wymiarach 24,85 m x 8,85 m z masażerami, przeciwprądami i wodospadem 
 2. Jacuzzi - mniejszego basenu z masażami wodnymi, przeciwprądami i ławeczkami do hydromasażu, z którego w sezonie letnim istnieje możliwość wypłynięcia na zewnątrz i skorzystania z jacuzzi zewnętrznego.
 3. Plaża zewnętrzna – otwarta sezonowo
 1. Wodny Raj jest czynny 7 dni w tygodniu w następujących godzinach:
 1. poniedziałek - piątek  15:00-21:00
 2. sobota i niedziela        09:00-21:00
 1. Pobyt na części basenowej przewidziany jest do godziny 20:45.
 2. Osoby przebywające na basenie po godzinach zamknięcia będą obciążone karą finansową w wysokości 200,00 zł.
 3. Włączenie atrakcji, w tym masażerów i przeciwprądów uzależnione jest od decyzji ratownika, kierującego się ilością gości korzystających z Wodnego Raju

§3

 1. Wstęp dla gości hotelowych SPA Hotel JAWOR na podstawie karty hotelowej jest bezpłatny.
 2. Pozostałe osoby w celu korzystania z części basenowej powinny zakupić bilet lub karnet
  w recepcji SPA &Wellness.
 3. Cennik usług dostępny jest w recepcji SPA &Wellness oraz na stronie www.spahoteljawor.pl
 4. Opłata za wstęp jest pobierana z góry, według cennika i nie podlega zwrotowi.
 5. Wejście w strefę naliczania oraz przydział szafek odbywa się, przy użyciu klucza, który klient zewnętrzny otrzymuje w recepcji SPA &Wellness po wykupieniu usługi.
 6. Po wybraniu szafki Klient przebiera się i udaje się na basen z paskiem z kluczem do szafki zamocowanym na nadgarstku, który upoważnia do korzystania ze wszystkich urządzeń znajdujących się w obiekcie basenu i podlega zwrotowi w recepcji SPA &Wellness.
 7. W przypadku zgubienia lub uszkodzenia paska klucza użytkownik jest zobowiązany uregulować należność w wysokości 50,00 złotych.

§4

  1. Z Wodnego Raju  mogą korzystać:
 1. osoby dorosłe,
 2. dzieci powyżej 16 lat, wobec których prawny opiekun dziecka poświadczył umiejętność pływania, 
 3. dzieci do lat 16 wyłącznie pod opieką osób dorosłych (stały kontakt na wyciągnięcie ręki), zaopatrzone w rękawki lub koła ratunkowe w przypadku nieumiejętności pływania, przy czym dzieci do lat 3 tylko w specjalnych pieluchomajtkach do kąpieli
 4. niepełnosprawne bądź wymagające bezpośredniej opieki ze względu na różnego rodzaju schorzenia - tylko z pełnoletnim opiekunem lub rehabilitantem, po wcześniejszej konsultacji z lekarzem lub na własną odpowiedzialność,
 5. grupy zorganizowane wraz z opiekunem (co najmniej jeden na 10 uczestników), pod warunkiem wcześniejszego ustalenia z ratownikiem zasad korzystania z Wodnego Raju przez grupę będącą pod jego opieką.
  1. W przypadku zakwestionowania przez ratownika wodnego umiejętności pływania wobec osób  wskazanych w ust. 1b) może zobowiązać opiekuna prawnego dziecka do podjęcia działań opisanych w pkt 1c) pod rygorem nakazania opuszczenia Wodnego Raju.
  2. W niecce basenowej może przebywać jednocześnie, w przypadku pływania indywidualnego nie więcej niż 25 osób, a w przypadku zajęć grup zorganizowanych nie więcej niż 15 , natomiast w jacuzzi nie więcej niż 10 osób
  3. Za zachowanie i bezpieczeństwo dzieci korzystających z Wodnego Raju odpowiadają ich rodzice  (opiekunowie).
  4. Kierownictwo hotelu zastrzega możliwość czasowego ograniczenia wstępu do Wodnego Raju ze względu na przekroczenie maksymalnej ilości osób korzystających ustalonej na 35 osób

§5

 1. Z Wodnego Raju nie mogą korzystać osoby zachowujące się agresywnie jak również osoby, których stan zdrowia lub ich zachowanie może stanowić zagrożenie dla nich lub dla innych osób przebywających na basenie, a w szczególności osoby:
 1. pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
 2. z otwartymi ranami,
 3. z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
 4. których stan higieny odbiega od ogólnych przyjętych norm,
 5. z chorobami górnych drogi oddechowych, skóry (np. grzybica, egzema, liszaje, itp.), układu wydalania, 
 6. mające trudności w oddychaniu,
 7. cierpiące na zaburzenia równowagi, padaczkę, choroby zakaźne,
 8. z niewydolnością układu krążenia,
 9. uczulone na środki dezynfekujące.
 1. SPA Hotel JAWOR zastrzega możliwość nie wpuszczenia na teren Wodnego Raju osób wskazanych w pk1 1 jak również wyproszenia ich z terenu Wodnego Raju.
 2. Osoby znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia, a także kobiety w ciąży, powinny korzystać z basenu i jej urządzeń ze szczególną ostrożnością stosowanie do ich stanu zdrowia. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia korzystają ze Wodnego Raju ze szczególną ostrożnością – po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i na własną odpowiedzialność.
 3. SPA Hotel Jawor nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z Wodnego Raju przez osoby wymienione w punkcie 1 i punkcie 3 niniejszego paragrafu, w tym skutki zdrowotne.
 4. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz dostrzeżone niebezpieczeństwa i nieprawidłowości należy zgłaszać niezwłocznie ratownikowi.
 5. Korzystania z atrakcji wodnych odbywa się na własne ryzyko użytkowników. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z atrakcji ze szczególną ostrożnością lub po konsultacji ze swoim lekarzem.


§6

  1. Noszenie okularów i szkieł kontaktowych odbywa się na własne ryzyko użytkownika.
   W przypadku przebywania na terenie Wodnego Raju w okularach korekcyjnych, okulary te muszą być umocowane w sposób uniemożliwiający ich spadnięcie.
  2. Wnoszenie i korzystanie na terenie Wodnego Raju z własnego sprzętu sportowego i rekreacyjnego może odbywać się wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody ratownika.
  3. Z leżaków znajdujących się w wydzielonej strefie Wodnego Raju można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem kąpielowym.

§7

 1. Pobyt na terenie Wodnego Raju dozwolony jest wyłącznie dla osób w strojach przeznaczonych do kąpieli:
 1. dla kobiet: jedno- lub dwuczęściowy,
 2. dla mężczyzn: kąpielówki lub spodenki kąpielowe przylegające do ciała 
 3. dla dzieci do lat 3 oraz osób niekontrolujących potrzeb fizjologicznych: specjalne pielucho-majtki.
 1. Na terenie Wodnego Raju wskazane jest poruszanie się w klapkach zapewniających bezpieczeństwo i higienę. Obowiązuje bezwzględny zakaz wchodzenia na teren Wodnego Raju w okryciu wierzchnim i w butach
 2. Przed wejściem na teren Wodnego Raju każdy zobowiązany jest do starannego umycia całego ciała pod natryskiem.

§8

 1. Z uwagi na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Wodnego Raju, zakazane jest stwarzanie przez użytkowników sytuacji zagrażających bezpieczeństwu i higienie, a zwłaszcza zakazane jest na terenie Wodnego Raju:
 1. bieganie, w tym po nadbrzeżach, dojściach, murkach 
 2. wrzucanie do wody, wpychania do wody i zanurzania do wody innych osób,
 3. wskakiwanie do wody z brzegów basenów, w tym skakanie z rozpędu
 4. użytkowanie sprzętu ratowniczego do innych celów niż jest przeznaczony, niszczenie wyposażenia
 5. hałasowanie (w tym fałszywe alarmowanie i używanie wszelkich sygnałów dźwiękowych),
 6. konsumpcja artykułów żywnościowych
 7. wrzucanie do wody resztek pożywienia i wszelkich przedmiotów obcych
 8. wnoszenie, sprzedawanie i spożywanie napojów alkoholowych oraz wszelkich środków odurzających
 9. palenie tytoniu 
 10. wnoszenie opakowań szklanych, ostrych narzędzi i innych przedmiotów potencjalnie niebezpiecznych
 11. wnoszenie telefonów komórkowych oraz wszelkiego sprzętu elektronicznego,
 12. wprowadzanie wózków dla dzieci,
 13. wprowadzania i przebywania zwierząt.
 1. Zakazane jest zanieczyszczanie wody basenowej, w tym zwłaszcza poprzez  załatwianie potrzeb fizjologicznych, używanie w wodzie mydła i innych środków czyszczących, używanie strojów i przedmiotów w sposób widoczny zabrudzonych lub które mogą wchodzić w reakcję chemiczne z wodą.
 2. Zanieczyszczenie basenu powoduje sankcje finansowe w wysokości proporcjonalnej do nakładów koniecznych do ich usunięcia.
   
 3. Na terenie Wodnego Raju obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej, w szczególności nauki pływania oraz innych zajęć.

§9

  1. Osoby korzystające z Wodnego Raju ponoszą odpowiedzialność za każdą szkodę powstałą na skutek nieodpowiedzialnego korzystania z basenu, jacuzzi i urządzeń znajdujących się na jego terenie lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń.
  2. Za szkodę spowodowane przez nieletnich odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
  3. SPA Hotel Jawor nie ponosi odpowiedzialności za:
 1. pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach na garderobę,
 2. rzeczy zagubione na terenie obiektu przedmioty oraz utracone na skutek kradzieży, jak również rzeczy zniszczone bądź uszkodzone przez osoby trzecie
 3. uszkodzenia strojów kąpielowych,
 4. wypadki mające miejsce  wskutek czynników od niego niezależnych, za zdarzenia losowe oraz za braki, które nie były dostrzegalne pomimo dbałości o stan obiektu.
  1. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać recepcji hotelu.

§10

  1. Ewentualne skargi i wnioski należy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  2. Szczegółowych informacji udziela Recepcja.
  3. Wodny Raj – strefa jacuzzi jest monitorowana w systemie ciągłym, bez rejestrowania nagrania poprzez kamerę skierowaną na nieckę jacuzzi, z której obraz dostępny jest dla ratownika  Osoby korzystające z Wodnego Raju akceptują ten fakt i wyrażają zgodę na monitoring
  4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje kierownictwo SPA Hotel Jawor ****


                                           Życzymy miłego wypoczynku w SPA Hotelu Jawor ****